المان‌های نوروزی اصفهان، نشاط را در شهر توسعه می‌دهد

یکی از داوران رویداد هنری ساخت المان‌های نوروزیِ سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان معتقد است: روحِ شادی و نوروز در آثار برگزیده شده در رویداد هنری ساخت المان‌های نوروزی وجود دارد که و نصب آنها در نقاط مختلف شهر، این نشاط به شهروندان منتقل می‌شود. محمد فرخ نژاد، با اشاره به رویداد هنری ویژه نوروز 1401 می گوید: این رویداد هنری، فراخوانی بوده که در آن 25 هنرمند با تعامل مفهومی کوشیده اند شادی را مهمانِ چشمان مخاطبان کنند. این دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی و مجسمه‌ساز بر این باور است که تمامی آثار برگزیده این رویداد، دارای ارزش های هنری هستند و از جمله مواردی که هیئت ارزشیابی این رویداد هنری بر آن تاکید داشته اند زیبایی شناسی اثر، سختی ساخت و اصالت اثر بوده است. فرخ نژاد ادامه داد: هدف از اجرای این رویداد هنری جریان سازی و ایجاد تکاپوی سازنده و مثبت در هنرمندان بوده است. وی همچنین می گوید: هیچ رویداد هنری عاری از مشکلات نیست اما گروه اجرایی تمام توان خود را برای هماهنگی با شرایط موجود به کاربسته است تا فضا را مدیریت کرده و رویدادی در خورِ شأن اصفهان، هنرمندان آن و مردم شهر برگزار کند. به گفته این مجسمه ساز مجسمه های شهری به گونه ای طراحی شده اند که مخاطب عام به راحتی با آثار ارائه شده ارتباط حسی برقرار کند و این آثار به صورت موقت در شهر نصب خواهند شد.


کد محتوا 45491