پيرو آگهي مناقصه عمومي مورخه ۹۹/۰۷/۲۲ سازمان پاركها و فضاي سبز شهر اصفهان در نظر دارد عمليات اجراي فضاي سبز ۱۸۰ هكتاري شهرك پرتو بختياردشت را در قالب پروژه هاي ذيل از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا با توجه به درخواست متقاضيان مبني بر تمديد مهلت دريافت اسناد مناقصه بدين وسيله از اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد. براي دريافت اسناد از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت ۱۳) روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۲ به واحد امور قراردادهاي سازمان واقع در خيابان ۲۲ بهمن، مجموعه اداري اميركبير(غدير)، سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان مراجعه نمايند.

رديف

شرح موضوع پروژه

مدت قرارداد

توضيحات

۱

تأمين خاك

۲ ماه

برآورد ميزان مورد نياز ۲۵.۰۰۰ متر مكعب خاك

۲

پياده سازي طرح محوطه و قطعات وآماده سازي بستر كاشت

۳ ماه

۵۰.۰۰۰ متر مكعب حجم گودبرداري و خاك ريزي و تهيه بستر

۳

خريد اقلام گياهي

-

۵۰.۰۰۰ اصله درخت و درختچه

۴

كاشت و نگهداري

تا ۲ ماه پس از كاشت

۵۰.۰۰۰ اصله درخت و درختچه و بر اساس دفترچه شرح خدمات نگهداري سازمان پاركها و فضاي سبز

 

تذكرات:

الف) مهلت ارائه پيشنهادها حداكثر تا پايان وقت اداري ساعت ۱۴ روزشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۴ مي باشد. به پيشنهادهائي كه بعد از موعد مقرر رسيده ناقص يا مخدوش،مبهم و يا مشروط باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب) هزينه دريافت اسناد مناقصه به ازاي هر پروژه ۵۰۰.۰۰۰ ريال به صورت غير قابل استرداد بوده و بايستي به حساب شماره ۷۰۰۱۵۱۱۴۲۰ بانك شهر شعبه چهارراه نورباران و به نام سازمان پاركها و فضاي سبز شهر اصفهان واريز گردد.

ج) پيمانكاران بايستي واجد شرايط ياد شده در اسناد مناقصه باشند.

د) ساير شرايط مناقصه در اسناد و مدارك مناقصه قيد گرديده است.

ه) شركت در مناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شروط و كليه تكاليف سازمان و شرايط مقرر در اسناد مناقصه مي باشد. سازمان پاركها و فضاي سبز در رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

و) شركت كنندگان بايد كليه مدارك را پس از مطالعه و امضاء صاحبان امضاء شركت و مهر مربوطه در پاكت هايي كه از امور قراردادهاي سازمان دريافت مي نمايند قرارداده و به صورت لاك و مهر به دبيرخانه محرمانه سازمان تحويل وشماره ثبت دريافت نمايند.

 
کد محتوا 23048

برچسب ها