فراخوان طراحی هنر شهری (تلفیق نور و حجم) میدان شهدا اصفهان | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید