سمپوزیوم مجسمه های چوبی چهارباغ - سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان | سازمان زيباسازي شهرداری اصفهان
سال جهش تولید